فیلتر
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی
940,000 تومان
اسپری اطفا حریق گتسان مدل G7027 حجم 500 میلی لیتر
اسپری اطفا حریق گتسان مدل G7027 حجم 500 میلی لیتر
230,000 تومان
کپسول آتش نشانی سپهر سه کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر سه کیلوگرمی
589,000 تومان
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
304,690 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن 1 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن 1 کیلو گرم
423,390 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر کد P215 وزن 6 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر کد P215 وزن 6 کیلوگرم
715,870 تومان
کپسول آتشنشانی مدل 2000 وزن 1 کیلوگرم
کپسول آتشنشانی مدل 2000 وزن 1 کیلوگرم
299,890 تومان
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی
579,000 تومان
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 3 کیلوگرمی
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 3 کیلوگرمی
1,632,030 تومان
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 3 کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 3 کیلوگرمی
675,000 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن 1 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-344 وزن 1 کیلوگرم
409,000 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم
528,900 تومان
اسپری ضد حریق گتسان مدل G-7027 حجم 500 میلی لیتر
اسپری ضد حریق گتسان مدل G-7027 حجم 500 میلی لیتر
252,000 تومان
اسپری ضد حریق فایر استاپ مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
اسپری ضد حریق فایر استاپ مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
180,000 تومان
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 05 وزن 6 کیلوگرم
% 3
کپسول آتش نشانی روناک گاز خزر مدل 05 وزن 6 کیلوگرم
736,000 تومان 759,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز دریا کد 125 وزن 6 کیلوگرم
% 10
کپسول آتش نشانی پودر و گاز دریا کد 125 وزن 6 کیلوگرم
675,000 تومان 750,000 تومان
کپسول آتش نشانی رادیانت مدل FML 1KG وزن  یک کیلوگرم
کپسول آتش نشانی رادیانت مدل FML 1KG وزن  یک کیلوگرم
480,000 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم
% 10
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم
445,500 تومان 495,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر مدل PG وزن 2 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سپهر مدل PG وزن 2 کیلوگرم
573,900 تومان
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
165,780 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-378 وزن 3 کیلو گرم
% 4
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-378 وزن 3 کیلو گرم
484,800 تومان 505,000 تومان
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
570,000 تومان
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی
% 20
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی
736,000 تومان 920,000 تومان
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی
436,000 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-376 وزن 1 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-376 وزن 1 کیلو گرم
408,000 تومان
اسپری ضد حریق  مدل FE 504 حجم 1000 میلی لیتر
اسپری ضد حریق مدل FE 504 حجم 1000 میلی لیتر
325,000 تومان
کپسول آتش نشانی سپهر مدل 1 وزن 1 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی سپهر مدل 1 وزن 1 کیلوگرم
477,800 تومان
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
422,000 تومان
 کپسول آتش نشانی آرمان سیلندر مدل CO2 ظرفیت 3 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی آرمان سیلندر مدل CO2 ظرفیت 3 کیلوگرم
1,750,000 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-348 وزن 4 کیلو گرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-348 وزن 4 کیلو گرم
633,000 تومان
کپسول آتشنشانی سپهر مدل 1227 وزن 4 کیلوگرم
کپسول آتشنشانی سپهر مدل 1227 وزن 4 کیلوگرم
690,000 تومان
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم
% 11
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم
2,176,050 تومان 2,445,000 تومان
کپسول آتش نشانی آرمان مدل CO2 ظرفیت ۴ کیلوگرم
کپسول آتش نشانی آرمان مدل CO2 ظرفیت ۴ کیلوگرم
2,550,000 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-381 وزن 12 کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-381 وزن 12 کیلوگرم
943,000 تومان
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی
% 6
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی
1,170,000 تومان 1,250,000 تومان
توپ اطفا حریق کد 01
توپ اطفا حریق کد 01
514,410 تومان
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-400 وزن 10کیلوگرم
کپسول آتش نشانی دریا مدل b-400 وزن 10کیلوگرم
998,000 تومان
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 4 کیلوگرم
% 5
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 4 کیلوگرم
1,966,500 تومان 2,070,000 تومان
کپسول آتش نشانی دژ مدل آب و گاز وزن 6 کیلوگرم
% 9
کپسول آتش نشانی دژ مدل آب و گاز وزن 6 کیلوگرم
728,000 تومان 800,000 تومان
کپسول آتش نشانی سپهر دو کیلوگرمی
کپسول آتش نشانی سپهر دو کیلوگرمی
554,400 تومان