برنج نیم دانه طارم گلستان مقدار 1 کیلوگرم
60900 تومان
% 15
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
309400 تومان 364000 تومان
برنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم
584800 تومان
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 2.26 کیلوگرم
293700 تومان
برنج طارم ممتاز گلستان مقدار 1 کیلوگرم
129900 تومان
برنج هاشمی ممتاز معطر گلستان مقدار 2.26 کیلوگرم
305000 تومان
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم
1477000 تومان
برنج طارم ممتاز گلستان - 10 کیلوگرم
1499000 تومان
برنج هاشمی معطر گیلان کاویش - 10 کیلوگرم
1300000 تومان
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم
743000 تومان
برنج دانه بلند بسمتی 1121 محسن - 10 کیلوگرم
800000 تومان
برنج قهوه ای هاتی کارا- 2000 گرم
298800 تومان
برنج هاشمی معطر گیلان کاویش - 5 کیلوگرم
651000 تومان
برنج هاشمی ممتاز طبیعت - 10 کیلوگرم
1399000 تومان
% 4
برنج هاشمی ممتاز طبیعت - 5 کیلوگرم
671520 تومان 699500 تومان
% 5
برنج هاشمی طبیعت - 900 گرم
121070 تومان 127440 تومان
% 22
برنج دودی سنتی هیزمی گیلان - 5 کیلو گرم
625000 تومان 800000 تومان
% 4
برنج هاشمی طبیعت - 2.5 کیلوگرم
337200 تومان 351250 تومان
% 5
برنج هاشمی ممتاز گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
576840 تومان 607200 تومان
برنج طارم استخوانی شمال - 10 کیلوگرم
1035000 تومان
برنج صدری هاشمی آقاجانیان - 5 کیلوگرم
759000 تومان
برنج طارم استخوانی آقاجانیان - 10 کیلوگرم
1380000 تومان
% 15
برنج ایرانی هاشمی طبیعت - 4.5 کیلوگرم
535110 تومان 629550 تومان
برنج هاشمی ممتاز گلستان - 1 کیلوگرم
134990 تومان
% 35
برنج صدری هاشمی آقاجانیان - 10 کیلوگرم
974350 تومان 1499000 تومان
% 5
برنج ایرانی فجر طبیعت - 10 کیلوگرم
959500 تومان 1010000 تومان
برنج ایرانی عنبر بو معطر فوق اعلاء جنوب بوستان عرش -10 کیلوگرم
837000 تومان
% 20
برنج کشت دوم مهمان نواز - 10 کیلوگرم
997500 تومان 1250000 تومان
% 31
برنج عنبربو جنوب مهمان نواز - 10 کیلوگرم
610000 تومان 885000 تومان
برنج شیرودی هایلی - 10 کیلوگرم
1062500 تومان
برنج ایرانی عنبربو فوق ممتاز - 10 کیلو گرم
610000 تومان
% 22
برنج هاشمی فوق اعلا مهمان نواز - 10 کیلوگرم
940000 تومان 1200000 تومان
% 14
برنج شیرودی دانه بلند مهمان نواز - 10 كيلوگرم
735000 تومان 850500 تومان
% 2
برنج ایرانی صدری دودی هیزمی گیلان بوستان عرش - 10 کیلوگرم
1068200 تومان 1090000 تومان
برنج فجر هایلی - 10 کیلوگرم
1087500 تومان
% 3
برنج ایرانی عنبربو هایلی - 10کیلو گرم
745550 تومان 768600 تومان
% 16
برنج قهوه ای رژیمی زرین برکت - 5 کیلوگرم
675000 تومان 800000 تومان
% 30
برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان - 10 کیلوگرم
543900 تومان 777000 تومان
% 15
برنج خوشپخت مهمان نواز - 10 کیلوگرم
699000 تومان 820000 تومان
% 31
برنج نیم دانه عطری مهمان نواز - 10 کیلوگرم
495000 تومان 720000 تومان