فیلتر
مبدل USB به سریال RS485 ویوشیر مدل IND1
مبدل USB به سریال RS485 ویوشیر مدل IND1
1,060,000 تومان
 IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6304
IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6304
54,600,000 تومان
IP PBX گرنداستریم مدل UCM6308A
IP PBX گرنداستریم مدل UCM6308A
41,000,000 تومان
 IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6302
IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6302
19,480,000 تومان
مبدل صنعتی USB به سریال ویوشیر مدل RS485/RS232/TTL
مبدل صنعتی USB به سریال ویوشیر مدل RS485/RS232/TTL
2,390,000 تومان
IP PBX یستار مدل S20
IP PBX یستار مدل S20
14,500,000 تومان
IP PBX  یستار مدل S50
IP PBX یستار مدل S50
31,100,000 تومان
گیت وی VoIP نیوراک مدل HX420G
% 13
گیت وی VoIP نیوراک مدل HX420G
3,967,200 تومان 4,560,000 تومان
مبدل سریال به TTL مدل MAX3232
مبدل سریال به TTL مدل MAX3232
77,000 تومان
مبدل سریال به اترنت مدل USR-TCP232-410s
مبدل سریال به اترنت مدل USR-TCP232-410s
3,990,000 تومان
IP PBX یستار مدل S100
IP PBX یستار مدل S100
40,000,000 تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل GLC-SX-MM
ماژول شبکه سیسکو مدل GLC-SX-MM
240,000 تومان
IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6300A
IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6300A
17,200,000 تومان
گیت وی FXO یستار مدل TA410
گیت وی FXO یستار مدل TA410
11,050,000 تومان
IP PBX یستار مدل S300
IP PBX یستار مدل S300
73,000,000 تومان
گیت وی GSM یستار مدل TG100
گیت وی GSM یستار مدل TG100
8,500,000 تومان
IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6308
IP PBX ویپ گرنداستریم مدل UCM 6308
70,176,000 تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل VWIC2-1MFT-T1E1
ماژول شبکه سیسکو مدل VWIC2-1MFT-T1E1
925,000 تومان
مبدل تلفنی گرند استریم مدل ATA HT814​
مبدل تلفنی گرند استریم مدل ATA HT814​
5,120,000 تومان
مبدل تلفنی گرند استریم مدل HT812​
مبدل تلفنی گرند استریم مدل HT812​
3,540,000 تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل VIC2-4FXO
ماژول شبکه سیسکو مدل VIC2-4FXO
1,500,000 تومان
مبدل تلفنی گرنداستریم مدل ATA HT802
مبدل تلفنی گرنداستریم مدل ATA HT802
2,700,000 تومان
گیت وی FXS یستار مدل TA1600
گیت وی FXS یستار مدل TA1600
32,000,000 تومان
ماژول شبکه سیسکو مدل VWIC2-2MFT E11T1
ماژول شبکه سیسکو مدل VWIC2-2MFT E11T1
1,850,000 تومان
گیت وی FXS یستار مدل TA800
گیت وی FXS یستار مدل TA800
12,100,000 تومان
گیت وی VOIP لینک سیس مدل PAP2T
% 5
گیت وی VOIP لینک سیس مدل PAP2T
2,850,000 تومان 3,000,000 تومان
مبدل تلفنی گرند استریم مدل HT801​
مبدل تلفنی گرند استریم مدل HT801​
2,600,000 تومان
گیت وی نیوراک مدل HX440G
% 7
گیت وی نیوراک مدل HX440G
5,942,700 تومان 6,390,000 تومان
مبدل تلفنی گرند استریم مدل HT818​
مبدل تلفنی گرند استریم مدل HT818​
9,909,000 تومان
گیت وی FXS یستار مدل TA200
گیت وی FXS یستار مدل TA200
4,650,000 تومان
مبدل سریال به اترنت مدل USR-DR302
مبدل سریال به اترنت مدل USR-DR302
2,690,000 تومان
گیت وی FXO یستار مدل TA1610
گیت وی FXO یستار مدل TA1610
40,800,000 تومان
مبدل دو پورت سریال به اترنت مدل USR-520
مبدل دو پورت سریال به اترنت مدل USR-520
6,320,000 تومان
ماژول صدا شبکه مدل VIC3-4FXS-DID
ماژول صدا شبکه مدل VIC3-4FXS-DID
2,000,000 تومان
مبدل RS232 به RS485 ویوشیر مدل RS232-RS485
مبدل RS232 به RS485 ویوشیر مدل RS232-RS485
2,040,000 تومان
گیت وی ویپ نیوراک مدل MX8G-8GXO
گیت وی ویپ نیوراک مدل MX8G-8GXO
14,000,000 تومان
گیت وی GSM یستار مدل TG400
گیت وی GSM یستار مدل TG400
30,500,000 تومان
گیت وی FXS یستار مدل TA400
گیت وی FXS یستار مدل TA400
8,700,000 تومان
گیت وی گرنداستریم مدل GXW 4104
گیت وی گرنداستریم مدل GXW 4104
12,400,000 تومان
مبدل RS232 به اترنت مدل TCP232-302
مبدل RS232 به اترنت مدل TCP232-302
2,380,000 تومان