میکرومتر خارج سنج کد 190 گستره 25-0 میلی متر
389010 تومان
% 2
میکرومتر اینستار مدل NSTR گستره 0-25 میلیمتر
685000 تومان 700000 تومان
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 25A-3203
1585000 تومان
% 11
میکرومتر خارج سنج مدل KPT7358 گستره 0-25 میلیمتر
498700 تومان 560000 تومان
میکرومتر خارج سنج کد 25 گستره 25-0 میلی متر
408320 تومان
میکرومتر اینسایز کد 25A-3203 گستره 25-0 میلیمتر
1550000 تومان
% 25
میکرومتر خارج سنج رادکس مدل RX-2150 گستره 25-0 میلی متر
560000 تومان 750000 تومان
میکرومتر خارج سنج تی پی کد RSTV00777 گستره 0-25 میلیمتر
669700 تومان
میکرومتر خارج سنج هانتر کد DC-250 گستره 25-0 میلی متر
519200 تومان
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 50A-3203
1600000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 06-701 گستره 150-125 میلی متر
2000000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-702 گستره 100-75 میلی متر
2000000 تومان
% 20
میکرومتر خارج سنج کد ZTR -LK 5548 گستره 0-25 میلیمتر
552000 تومان 690000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 05-701 گستره 125-100 میلی متر
1800000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 03-701 گستره 75-50 میلی متر
1450000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 02-702 گستره 50-25 میلی متر
1700000 تومان
میکرومتر دیجیتال مدل PLX گستره 0-25 میلیمتری
2300000 تومان
میکرومتر دیجیتال اینسایز مدل 3108-25A
6200000 تومان
میکرومتر خارج سنج دیجیتال لینکز کد 04-727 گستره 100-75 میلی متر
4500000 تومان
میکرومتر خارج سنج ای ال ای مدل YP025 گستره 25-0 میلی متر
2000000 تومان
میکرومتر بیرون سنج ورنیه میتوتویو مدل 138-103 گستره 50-25 میلی متر
2500000 تومان
% 5
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-003-321 گستره 75 - 50 میلی متر
1721400 تومان 1812000 تومان
% 15
میکرومتر خارج سنج این استار کد 500 گستره 25-0 میلی متر
612000 تومان 720000 تومان
میکرومتر دیجیتال اینسایز مدل 25A-3109
3900000 تومان
% 4
میکرومتر خارج سنج ورک زون کد 100100 گستره 25-0 میلی متر
714000 تومان 740000 تومان
پایه میکرومتر اینسایز مدل 6301
1185000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 04-701 گستره 100-75 میلی متر
1550000 تومان
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203
1980000 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 02-701 گستره 50-25 میلی متر
1100000 تومان
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 100A-3203
2150000 تومان
میکرومتر خارج سنج ماتو تولز مدل mt.2062 گستره 25-0 میلی متر
592630 تومان
میکرومتر خارج سنج مدل KP گستره 25-0 میلی متر
512770 تومان
% 37
میکرومتر خارج سنج ماتو تولز مدل mt.2063 گستره 50-25 میلی متر
750000 تومان 1190000 تومان
میکرومتر دیجیتالی ای ال ای مدل YP025 با گستره 25-0 میلی متر
6600000 تومان
میکرومتر اینسایز کد 3203.125A سایز 125-100
2700000 تومان
میکرومتر خارج سنج مدل ART- 1047 گستره 25-0 میلی متر
510760 تومان
میکرومتر خارج سنج لینکز کد 05-703 گستره 275-250 میلی متر
4200000 تومان
% 5
میکرومتر خارج سنج آکاد مدل 01-001-321 گستره 25 - 0 میلی متر
1462050 تومان 1539000 تومان
میکرومتر بیرون سنج اینسایز مدل 75A-3203
2000000 تومان
میکرومتر دیجیتال اینسایز کد 25A-3109 گستره 25-0 میلیمتر
3350000 تومان