% 15
لوبیا چیتی Fresh وزن 900 گرم
144420 تومان 169900 تومان
% 10
لوبیا قرمز جگری Fresh وزن 900 گرم
161910 تومان 179900 تومان
لوبیا قرمز گلستان مقدار 900 گرم
144000 تومان
لوبیا چیتی سبزدانه - 900 گرم
169900 تومان
نخود و لوبیا همدل - 900 گرم
125000 تومان
لوبیا جگری سبزدانه - 900 گرم
179900 تومان
% 10
نخود و لوبیا گلستان- 900 گرم
107910 تومان 119900 تومان
لوبیا قرمز گلستان - 900 گرم
109000 تومان
% 10
لوبیا چشم بلبلی همدل - 900 گرم
98910 تومان 109900 تومان
% 5
لوبیا چشم بلبلی به یام - 900 گرم
109250 تومان 115000 تومان
% 14
لوبيا چيتی اقتصادی جمع - 900 گرم
126000 تومان 147200 تومان
% 5
لوبیا قرمز به یام - 900 گرم
114000 تومان 120000 تومان
% 15
لوبيا سفيد اقتصادی جمع - 900 گرم
145410 تومان 172000 تومان
% 20
لوبیا قرمز همدل - 900 گرم
103920 تومان 129900 تومان
% 5
لوبیا چیتی به یام -  750 گرم
79800 تومان 84000 تومان
% 5
لوبیا سفید به یام - 900 گرم
123500 تومان 130000 تومان
% 14
لوبيا قرمز اقتصادی جمع - 900 گرم
126000 تومان 147200 تومان
% 20
لوبیا کشاورزی همدل - 900 گرم
111920 تومان 139900 تومان
% 10
لوبیا چیتی فامیلا مقدار 900 گرم
161910 تومان 179900 تومان
% 22
نخود و لوبیا جمع - 900 گرم
122100 تومان 156800 تومان
% 12
لوبیا چشم بلبلی صادراتی آنید - 900 گرم
109120 تومان 124000 تومان
لوبیا کشاورزی آبگینه - 900 گرم
177000 تومان
% 22
لوبیا قرمز 125 - 900 گرم
126980 تومان 162800 تومان
% 8
لوبیا سفید همدل - 900 گرم
137910 تومان 149900 تومان
لوبیا چشم بلبلی آبگینه - 900 گرم
144700 تومان
% 20
لوبیا قلمی همدل - 900 گرم
119920 تومان 149900 تومان
% 5
لوبیا کپسولی به یام - 750 گرم
93100 تومان 98000 تومان
% 5
لوبیا چشم بلبلی گلها- 400 گرم
53110 تومان 55900 تومان
% 19
لوبیا چشم بلبلی جمع - 700 گرم
89100 تومان 109900 تومان
% 12
لوبیا چیتی صادراتی آنید - 900 گرم
125840 تومان 143000 تومان
% 16
لوبيا قرمز لوکس جمع - 400 گرم
74400 تومان 89000 تومان
% 12
لوبیا قرمز صادراتی آنید - 900 گرم
139920 تومان 159000 تومان
% 12
لوبیا عروس صادراتی آنید - 900 گرم
147840 تومان 168000 تومان
لوبیا سفید آبگینه - 900 گرم
182900 تومان
% 23
لوبیا سفید جمع - 900 گرم
166800 تومان 217300 تومان
% 15
لوبیا قرمز شاهسوند - 900 گرم
143000 تومان 168400 تومان
% 5
لوبیا کشاورزی به یام - 750 گرم
86450 تومان 91000 تومان
% 8
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم
154470 تومان 167900 تومان
% 20
نخود و لوبیا جمع - 700 گرم
97800 تومان 121900 تومان
% 5
لوبیا چشم بلبلی کوثر - 900 گرم
110010 تومان 115800 تومان