چای بهاره تشریفات - 450 گرم
142000 تومان
چای سیاه ارل گری چای دبش - 500 گرم و چای کیسه ای ارل گری بسته 20 عددی
236990 تومان
چای سیاه شکسته خارجی مسما - 450 گرم
305000 تومان
% 25
چای سیاه کیسه ای ارل گری توینینگز بسته 100 عددی
127500 تومان 169900 تومان
چای هندی تشریفات مقدار 450 گرم
245000 تومان
چای شهرزاد کلاسیک -400 گرم
178900 تومان
چای کله مورچه ای عطری صنایع غذایی طلالو - 100 گرم
46420 تومان
چای سیاه کیسه ای گلستان مدل ممتاز هندوستان بسته 100 عددی
149000 تومان
چای کله مورچه ای هل کنیا تشریفات مقدار 450 گرم
196050 تومان
% 15
چای ماسالا شاهسوند -1000 گرم
278000 تومان 327662 تومان
چای سبز چای محمود بسته 100 گرمی
58900 تومان
چای کیسه ای عطری خانواده چای دبش بسته 100 عددی
95200 تومان
% 20
چای ارل گری تشریفات مقدار 450 گرم
207200 تومان 259000 تومان
چای ماچا ماچانو بسته 30 عددی
168430 تومان
% 15
چای کله مورچه ای ساده صنایع غذایی طلالو - 100 گرم
29070 تومان 34200 تومان
چای سیاه کیسه ای گلستان مدل ارل گری بسته 100 عددی
131900 تومان
چای کیسه ای زعفرانی مصطفوی بسته 20 عددی
157300 تومان
چای ارل گری شهرزاد - 400 گرم
179000 تومان
% 5
چای سیلان مخصوص احمد - 250 گرم
172500 تومان 181600 تومان
چای سیاه کیسه‌ای ارل گری گلستان بسته 100 عددی
144900 تومان
% 5
چای سیاه گلستان مدل ارل گری مقدار 500 گرم
237400 تومان 249900 تومان
چای سیاه کلاسیک چای دبش - 500 گرم و چای کیسه ای کلاسیک بسته 20 عددی
229570 تومان
چای سیاه قلم خارجه ممتاز مسما - 400 گرم
270000 تومان
% 25
چای سیاه کیسه ای تویینینگز سنتی انگلیسی بسته 100 عددی
127500 تومان 169900 تومان
چای سیاه احمد مدل Earl Grey مقدار 500 گرم
310000 تومان
% 19
چای ماسالا شاهسوند بسته 20 عددی
129500 تومان 159100 تومان
% 6
چای کله مورچه سی تی سی دو قوچ- 450 گرم
118000 تومان 125000 تومان
چای سیاه کیسه ای گلستان مدل ممتاز هندوستان بسته 50 عددی
85000 تومان
چای عطری شهرزاد - 400 گرم
179900 تومان
% 5
چای سیاه کیسه‌ای زعفرانی سحرخیز بسته 20 عددی
102800 تومان 108300 تومان
% 15
چای کله مورچه ای عطری صنایع غذایی طلالو - 450 گرم
161420 تومان 189900 تومان
% 5
چای سیاه کیسه‌ای ممتاز هندوستان گلستان بسته 100 عددی
137600 تومان 144900 تومان
چای شهرزاد - 400 گرم
179900 تومان
چای ماچا ماچانو بسته 30 عددی
168410 تومان
چای سبز هل دار کیسه ای بهرامن بسته 25 عددی
98300 تومان
چای سیاه کیسه ای تویینینگز لیدی گری پک 25 عددی
56900 تومان
چای سیاه سنتی انگلیسی توینینگز مقدار 450 گرم
287900 تومان
چای سیاه احمد با طعم هل مقدار 500 گرم
248700 تومان
% 38
چای کیسه ای زعفرانی مسما بسته 20 عددی
99000 تومان 160000 تومان
چای سیاه کیسه ای ارل گری توینینگز بسته 50 عددی
87000 تومان