% 1
ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم
249480 تومان 252000 تومان
% 1
ساق مرغ پویا پروتئین - 1800 گرم
285120 تومان 288000 تومان
بازو ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
103500 تومان
% 1
بال ساده مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
111370 تومان 112500 تومان
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
349200 تومان
% 2
سینه بی پوست مهیا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
279990 تومان 284400 تومان
% 1
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
172850 تومان 174600 تومان
% 1
فیله مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
196020 تومان 198000 تومان
% 1
مغز ران مرغ مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
130970 تومان 132300 تومان
% 1
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
124740 تومان 126000 تومان
% 1
ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
142560 تومان 144000 تومان
بازو ساده مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
103500 تومان
% 1
بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
122510 تومان 123750 تومان
سینه بدون استخوان مرغ پویا پروتئین - 1.8 کیلوگرم
349200 تومان
% 1
پاچینی کنجدی مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
112710 تومان 113850 تومان
جوجه کباب سبزیجات پویا پروتئین - 500 گرم
106700 تومان
بازو مرغ زعفرانی مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
113850 تومان
جوجه کباب مکزیکی پویا پروتئین - 500 گرم
106700 تومان
بال و بازو ساده مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
108000 تومان
% 1
شنیسل مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
190130 تومان 192060 تومان
بازو کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
113850 تومان
مخلوط بال و بازو کبابی مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
118800 تومان
بال کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
123750 تومان
شنیسل بی آرد مهیا پروتئین -0.9 کیلوگرم
174600 تومان
% 1
شنیسل با آرد مهیا پروتئین - 900 گرم
190130 تومان 192060 تومان
% 1
بال ساده مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
111370 تومان 112500 تومان
% 1
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین -1.8 کیلوگرم
265510 تومان 268200 تومان
% 1
جوجه ساده پویا پروتئین - 900 گرم
172850 تومان 174600 تومان
% 1
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
172850 تومان 174600 تومان
% 10
ران مرغ منجمد بدون پوست مهیا پروتئین - وزن 1.5 کیلوگرم
179550 تومان 199500 تومان
% 1
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین - 0.5 کیلوگرم
96030 تومان 97000 تومان
% 1
ران بی پوست مهیا پروتئین -1.8 کیلوگرم
249480 تومان 252000 تومان
جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین - 0.9 کیلوگرم
ناموجود
مرغ خورد شده پویا پروتئین - 1800 گرم
ناموجود
بال و بازوی سبزیجات پویا پروتئین - 500 گرم
ناموجود
جوجه کبابی پویا پروتئین - 900 گرم
ناموجود
بال و بازو مکزیکی پویا پروتئین - 500 گرم
ناموجود
بال و بازو کبابی مرغ پویا پروتئین - 900 گرم
ناموجود
ران بدون پوست پویا پروتئین - 900 گرم
ناموجود
ران سوخاری پویا پروتئین - 900 گرم
ناموجود