فیلتر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 20 متر
26,000 تومان
کابل آنتن کرمان آریا کد 10025
کابل آنتن کرمان آریا کد 10025
17,230 تومان
کابل آنتن کرمان مدل A-812
کابل آنتن کرمان مدل A-812
19,500 تومان
کابل آنتن مدل CM
کابل آنتن مدل CM
20,000 تومان
کابل آنتن مدل BC.BC.BK
% 10
کابل آنتن مدل BC.BC.BK
54,000 تومان 60,000 تومان
کابل آنتن نوین کابل کرمان مدل KA100 طول 100 متر
کابل آنتن نوین کابل کرمان مدل KA100 طول 100 متر
25,000 تومان
کابل آنتن زرنام کابل کرمان مدل 4.5C-2V طول 100 متر
کابل آنتن زرنام کابل کرمان مدل 4.5C-2V طول 100 متر
23,900 تومان
کابل آنتن کرمان مدل صنعتی
کابل آنتن کرمان مدل صنعتی
20,000 تومان
کابل آنتن مدل M-608
% 10
کابل آنتن مدل M-608
54,000 تومان 60,000 تومان
کابل آنتن اعتماد کابل رسانا مدل ETM.CA
کابل آنتن اعتماد کابل رسانا مدل ETM.CA
25,000 تومان
کابل آنتن کرمان راد مدل RAD-2
کابل آنتن کرمان راد مدل RAD-2
24,000 تومان
کابل آنتن مدل 75
کابل آنتن مدل 75
20,000 تومان
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 5 متر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 5 متر
59,000 تومان
کابل آنتن مدل 17
کابل آنتن مدل 17
28,500 تومان
کابل آنتن مدل  TOPSAT-RG-6/U
کابل آنتن مدل TOPSAT-RG-6/U
26,920 تومان
کابل آنتن کرمان ایران کد 10024
کابل آنتن کرمان ایران کد 10024
20,000 تومان
کابل آنتن مدل کواکسیال
کابل آنتن مدل کواکسیال
70,000 تومان
کابل آنتن کد A8A48
کابل آنتن کد A8A48
28,810 تومان
کابل آنتن کواکسیال کد زرین
کابل آنتن کواکسیال کد زرین
27,000 تومان
کابل کواکسیال آنتن پینو مدل کیمیا
کابل کواکسیال آنتن پینو مدل کیمیا
20,000 تومان
کابل آنتن اسکای مدل SCFM3MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 3 متر
کابل آنتن اسکای مدل SCFM3MB یک سر مادگی یک سر نری به طول 3 متر
70,000 تومان
کابل آنتن تک کرمان مدل 100
کابل آنتن تک کرمان مدل 100
29,000 تومان
کابل افزایش طول آنتن مدل NM1.5C2V-5m طول 5 متر
% 9
کابل افزایش طول آنتن مدل NM1.5C2V-5m طول 5 متر
91,500 تومان 100,000 تومان
کابل آنتن مدل R680
% 11
کابل آنتن مدل R680
20,500 تومان 23,000 تومان
کابل آنتن اسکای مدل SCFF3MB با دو سرمادگی به طول 3 متر
کابل آنتن اسکای مدل SCFF3MB با دو سرمادگی به طول 3 متر
70,000 تومان
کابل آنتن مدل 4.5C-2V
% 10
کابل آنتن مدل 4.5C-2V
49,500 تومان 55,000 تومان
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 30 متر
کابل آنتن مدل 4.5C-2V طول 30 متر
115,000 تومان
کابل آنتن کرمان راد مدل KR-100
کابل آنتن کرمان راد مدل KR-100
29,500 تومان
کابل آنتن اسکای مدل SCMM3M با دو سر نری به طول 3 متر
% 8
کابل آنتن اسکای مدل SCMM3M با دو سر نری به طول 3 متر
83,000 تومان 90,000 تومان
کابل آنتن اسکای مدل SCMM3MB با دو سر نری به طول 3 متر
کابل آنتن اسکای مدل SCMM3MB با دو سر نری به طول 3 متر
60,000 تومان
کابل آنتن میرا مدل KA10 با دو سر نری به طول 10 متر
% 10
کابل آنتن میرا مدل KA10 با دو سر نری به طول 10 متر
225,000 تومان 250,000 تومان
کابل آنتن تک کرمان مدل 4.5C-2V طول 100 متر
کابل آنتن تک کرمان مدل 4.5C-2V طول 100 متر
29,570 تومان
کابل آنتن اسکای مدل SCFM3M یک سر مادگی یک سر نری به طول 3 متر
% 8
کابل آنتن اسکای مدل SCFM3M یک سر مادگی یک سر نری به طول 3 متر
83,000 تومان 90,000 تومان
کابل آنتن مدل RAH876BR
% 20
کابل آنتن مدل RAH876BR
66,400 تومان 83,000 تومان
کابل پیگتیل N-Male به N-Male مدل 148601
کابل پیگتیل N-Male به N-Male مدل 148601
250,000 تومان
کابل آنتن سیما بافت کرمان مدل SBK-24
کابل آنتن سیما بافت کرمان مدل SBK-24
29,900 تومان
کابل آنتن اسکای مدلSCFF3M با دوسر مادگی به طول 3 متر
% 8
کابل آنتن اسکای مدلSCFF3M با دوسر مادگی به طول 3 متر
83,000 تومان 90,000 تومان
کابل آنتن مدل FM1.8MB
% 8
کابل آنتن مدل FM1.8MB
69,000 تومان 75,000 تومان
کابل پیگتیل N Female به UFL Male مدل 140804
کابل پیگتیل N Female به UFL Male مدل 140804
300,000 تومان
کابل آنتن زرنام کابل کرمان مدل 4.5C-2V
کابل آنتن زرنام کابل کرمان مدل 4.5C-2V
30,000 تومان