فیلتر
میگوی منجمد سایز 110 - 91 پمینا - 500 گرم
% 8
میگوی منجمد سایز 110 - 91 پمینا - 500 گرم
328,530 تومان 357,100 تومان
میگو سایز 60-51 بیستون - 500 گرم
% 10
میگو سایز 60-51 بیستون - 500 گرم
382,450 تومان 424,950 تومان
میگو سایز 60-51 پمینا - 500 گرم
% 8
میگو سایز 60-51 پمینا - 500 گرم
391,620 تومان 425,680 تومان
میگوی منجمد سایز 40-31 پمینا - 500 گرم
میگوی منجمد سایز 40-31 پمینا - 500 گرم
468,390 تومان
میگو سایز 40-36 بیستون - 500 گرم
میگو سایز 40-36 بیستون - 500 گرم
477,590 تومان
میگو سایز 50-41 بیستون - 500 گرم
میگو سایز 50-41 بیستون - 500 گرم
454,100 تومان
میگو سایز 50-41 پمینا - 500 گرم
% 8
میگو سایز 50-41 پمینا - 500 گرم
411,470 تومان 447,250 تومان
میگو منجمد تحفه - 200 گرم
میگو منجمد تحفه - 200 گرم
ناموجود
میگو منجمد تحفه سایز 50-41 مقدار 500 گرم
میگو منجمد تحفه سایز 50-41 مقدار 500 گرم
ناموجود
میگوی منجمد سایز 30-21 پمینا - 500 گرم
میگوی منجمد سایز 30-21 پمینا - 500 گرم
ناموجود
میگوی منجمد سایز 111 - 150 پمینا - 500 گرم
میگوی منجمد سایز 111 - 150 پمینا - 500 گرم
ناموجود
ميگو پلويی مهيا پروتئين - 450 گرم
ميگو پلويی مهيا پروتئين - 450 گرم
ناموجود
میگو منجمد سایز 110-91 مهیا پروتئین - 450 گرم
میگو منجمد سایز 110-91 مهیا پروتئین - 450 گرم
ناموجود
میگو منجمد مهیا پروتئین سایز 70-61 مقدار 450 گرم
میگو منجمد مهیا پروتئین سایز 70-61 مقدار 450 گرم
ناموجود
میگو سایز 90-71 بیستون - 500 گرم
میگو سایز 90-71 بیستون - 500 گرم
ناموجود
میگو سایز 70-61 بیستون - 500 گرم
میگو سایز 70-61 بیستون - 500 گرم
ناموجود
میگو سایز 150-100 بیستون - 200 گرم
میگو سایز 150-100 بیستون - 200 گرم
ناموجود
میگو سایز 110-91 بیستون - 500 گرم
میگو سایز 110-91 بیستون - 500 گرم
ناموجود
فیله میگو رگ زده سایز 60-51 مه پروتئین مقدار 400 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 60-51 مه پروتئین مقدار 400 گرم
ناموجود
فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 41-50 - 400 گرم
فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 41-50 - 400 گرم
ناموجود
فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 51-60 - 800 گرم
فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 51-60 - 800 گرم
ناموجود
فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 61-70 - 400 گرم
فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز 61-70 - 400 گرم
ناموجود
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین - 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین - 800 گرم
ناموجود
میگو پلویی شارین - 500 گرم
میگو پلویی شارین - 500 گرم
ناموجود
میگو آماده طبخ منجمد سایز 60-51 شارین -500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد سایز 60-51 شارین -500 گرم
ناموجود
میگو شارین سایز 71-90 - 500 گرم
میگو شارین سایز 71-90 - 500 گرم
ناموجود
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
ناموجود
میگو منجمد سایز 90-71 پمینا  - 500 گرم
میگو منجمد سایز 90-71 پمینا - 500 گرم
ناموجود