سوهان کره ای مخصوص - 500 گرم
139000 تومان
گز انگشت پیچ گز کرمانی - 330 گرم
71000 تومان
پولکی مخلوط 5 طعم گز کرمانی - 500 گرم
76000 تومان
پولکی زعفرانی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
55000 تومان
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم
288000 تومان
گز سوهانی کرمانی - 450 گرم
169000 تومان
پولکی میکس گز کرمانی - 500 گرم
76000 تومان
% 41
سوهان گزی حاج محمد قربانی - 500 گرم
99500 تومان 170000 تومان
گز رژیمی مخلوط پسته و بادام بدون قند کامور - 230 گرم
162000 تومان
گز انگشت پیچ گز شیرین - 300 گرم
74000 تومان
پولکی لیمویی ویژه گز کرمانی - 450 گرم
55000 تومان
پولکی زعفرانی گز کرمانی - 450 گرم
55000 تومان
گز لقمه 28 درصد مغز پسته گز کرمانی - 150 گرم
117000 تومان
پولکی گل محمدی گز کرمانی - 450 گرم
55000 تومان
گز لقمه 18 درصد پسته گز کرمانی - 450 گرم
280000 تومان
گز آردی 40 درصد پسته انگبینی گز کرمانی - 450 گرم
675000 تومان
پولکی میکس آنتیک - 600 گرم
97000 تومان
گز لقمه 10 درصد بادام شیرین - 200 گرم
87000 تومان
گز لقمه 18 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 200 گرم
113000 تومان
سوهان عسلی زعفرانی لقمه ای گز شیرین - 400 گرم
282000 تومان
پولکی پسته ای گز کرمانی - 450 گرم
120000 تومان
گز لقمه 18 درصد مخلوط پسته و بادام گز کرمانی - 450 گرم
233000 تومان
گز لقمه ای 28 درصد مخلوط پسته و بادام شیرین - 200 گرمی
151000 تومان
گز لقمه مخلوط پسته و بادام 28 درصد گز کرمانی - 450 گرم
367000 تومان
سوهان گزی شیرین- 300 گرمی
235000 تومان
گز لقمه 18 درصد پسته گز کرمانی - 200 گرم
134000 تومان
پولکی لیمویی شیرین - 450 گرم
70000 تومان
گز لقمه پسته 42 درصد ویژه گز کرمانی - 250 گرم
279000 تومان
گز لقمه 18 درصد پسته گز کرمانی - 200 گرم
134000 تومان
پولکی کنجدی آنتیک - 450 گرم
91000 تومان
پولکی دارچینی گز کرمانی - 450 گرم
55000 تومان
گز لقمه 35 درصد پسته شیرین  - 360 گرم
550000 تومان
گز لقمه پسته 42 درصد ویژه گز کرمانی - 200 گرم
227000 تومان
گز لقمه ای 10% مخلوط پسته و بادام گز شیرین - 200 گرم
105000 تومان
پولکی کنجدی شیرین - 450 گرم
70000 تومان
گز آردی پسته 28 درصد گز کرمانی - 250 گرم
190000 تومان
گز لقمه پسته 28 درصد گز کرمانی - 300 گرم
379000 تومان
گز لقمه 40 درصد پسته فوق ممتاز انگبینی گز کرمانی- 450 گرم
675000 تومان
گز آردی بادام 42 درصد ویژه گز کرمانی - 450 گرم
302000 تومان
گز لقمه ای 40 درصد مخلوط پسته و بادام شیرین - 400 گرم
360000 تومان