برد رسپبری پای مدل Pico
254000 تومان
برد  رزبری پای مدل 4b 8gb
6700000 تومان
برد رسپبری پای 4 مدل B 4G
4810000 تومان
کامپیوتر کوچک رسپبری پای مدل 400
6650000 تومان
برد رسپبری پای 4 مدل B 8G
6800000 تومان
برد رسپبری پای 3 مدل +B
4240000 تومان
برد توسعه رزبری پای مدل Pico Plus
587000 تومان
برد رزبری پای مدل 2B
3100000 تومان
برد توسعه نانو پای مدل NanoPi NEO Core
3200000 تومان
کامپیوتر کوچک اورنج پای مدل 5 4GRAM
6390000 تومان
کامپیوتر کوچک دل مدل WYSE 5060 - E
13900000 تومان
برد رسپبری پای مدل Zero WH
1810000 تومان
برد رسپبری پای رزبری پای مدل Zero 2 W
2450000 تومان
برد رسپبری پای زیرو مدل WH
1810000 تومان
برد توسعه آردوینو مدل UNO R3
498000 تومان
برد رسپبری پای 3 مدل B پلاس
4100000 تومان
برد کامپیوترکوچک رزبری پای مدل 4 B
4820000 تومان
برد توسعه انویدیا مدل جتسون نانو B01
15300000 تومان
برد توسعه انویدیا مدل Jetson Nano 2GB
7000000 تومان
کامپیوتر کوچک رزبری پای مدل 2B 1GB
2840000 تومان
کامپیوتر کوچک اورنج پای مدل 5B
7450000 تومان
% 1
کامپیوتر کوچک دل مدل WYSE 3010
7000000 تومان 7090000 تومان
برد توسعه مارس برد مدل Cubiboard
3500000 تومان
% 14
برد رزبری پای مدل Pico WH
1200000 تومان 1400000 تومان
کامپیوتر کوچک مدل agbox-eco-4c8g
10990000 تومان
برد رسپبری پای مدل 3A plus
3100000 تومان
کامپیوتر کوچک اورنج پای مدل 5 پلاس 4GigRam
7290000 تومان
% 14
برد رسپبری پای رزبری پای مدل Zero W
2500000 تومان 2900000 تومان
کامپیوتر کوچک مستر تک مدل MP600C2-C38SB
19900000 تومان
کامپیوتر کوچک مدل mk809
3320000 تومان
کامپیوتر کوچک اورنج پای مدل 4LTS-4GigRAM-16GigEMMC
4550000 تومان
% 13
برد توسعه نانو پای مدل NEO3 1G
3490000 تومان 4000000 تومان
کامپیوتر کوچک اورنج پای مدل Lite
2400000 تومان
برد توسعه انویدیا مدل B01
15300000 تومان
کامپیوتر کوچک مدل MK809III
3160000 تومان
% 12
برد رسپبری پای مدل Zero
2200000 تومان 2500000 تومان
کامپیوتر کوچک هترون مدل MI711ug-8d4ss24
26500000 تومان
برد توسعه اس‌تی‌مایکروالکترونیکس مدل stm32f103 vct6 x
1400000 تومان
برد توسعه مدل NEO Air
2500000 تومان
کامپیوتر کوچک اینوورس مدل IMP_11
17000000 تومان