فیلتر
 کولیس دیجیتال ویگور مدل V1713 گستره 0-150 میلی متر
% 10
کولیس دیجیتال ویگور مدل V1713 گستره 0-150 میلی متر
1,895,400 تومان 2,106,000 تومان
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
29,200 تومان
کولیس مدل PEN50 گستره 0-100 میلی متر
کولیس مدل PEN50 گستره 0-100 میلی متر
45,000 تومان
شابلون لولا هاسکی مدل Hasky
شابلون لولا هاسکی مدل Hasky
184,000 تومان
شابلون ای ال ای مدل YP036
شابلون ای ال ای مدل YP036
880,000 تومان
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس دیجیتال کد 150 گستره 0-150 میلی متر
240,000 تومان
کولیس مدل B150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل B150 گستره 0-150 میلی متر
32,000 تومان
شابلون لوله گونیوپایپ مدل T2
شابلون لوله گونیوپایپ مدل T2
129,000 تومان
شعاع سنج مدل Radius Gauge
شعاع سنج مدل Radius Gauge
42,500 تومان
کولیس دیجیتال کد 6523
کولیس دیجیتال کد 6523
220,000 تومان
کولیس مدل KP150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل KP150 گستره 0-150 میلی متر
60,000 تومان
کولیس سوشی مدل AT - 1515 گستره 0 تا 150 میلی متر
کولیس سوشی مدل AT - 1515 گستره 0 تا 150 میلی متر
409,750 تومان
شعاع سنج مدل Fillet Radius Gauge
شعاع سنج مدل Fillet Radius Gauge
36,000 تومان
کولیس کد 22 گستره 0-155 میلی متر
کولیس کد 22 گستره 0-155 میلی متر
29,000 تومان
کولیس مدل P150 گستره 0-100 میلی متر
کولیس مدل P150 گستره 0-100 میلی متر
140,000 تومان
کولیس کد 150 گستره 0 الی 150 میلیمتر
کولیس کد 150 گستره 0 الی 150 میلیمتر
295,000 تومان
کولیس دیجیتال مدل Extra Strong کد 1515
کولیس دیجیتال مدل Extra Strong کد 1515
210,000 تومان
کولیس مدل R150 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل R150 گستره 0-150 میلی متر
295,000 تومان
کولیس دیجیتال مدل CF54 گستره 0-100 میلی متر
کولیس دیجیتال مدل CF54 گستره 0-100 میلی متر
223,640 تومان
کولیس مدل وارنیر گستره 200 میلی متر
کولیس مدل وارنیر گستره 200 میلی متر
690,000 تومان
شابلون گونیومتر مدل s2515
شابلون گونیومتر مدل s2515
89,000 تومان
کولیس مدل Permium-P15 گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل Permium-P15 گستره 0-150 میلی متر
64,180 تومان
کولیس مدل KPT گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل KPT گستره 0-150 میلی متر
310,350 تومان
شابلون کاربن مدل P20
شابلون کاربن مدل P20
239,000 تومان
شابلون الگوبرداری اس پی مدل 1000
شابلون الگوبرداری اس پی مدل 1000
106,760 تومان
کولیس دیجیتال مدل 150.01
کولیس دیجیتال مدل 150.01
261,000 تومان
کولیس عمق سنج اینسایز کد 1141.200A گستره 200-0 میلی متر
کولیس عمق سنج اینسایز کد 1141.200A گستره 200-0 میلی متر
3,850,000 تومان
گیج سیلندر اینسایز کد 60-2322 گستره 60-35 میلیمتر
% 12
گیج سیلندر اینسایز کد 60-2322 گستره 60-35 میلیمتر
4,576,000 تومان 5,200,000 تومان
کولیس اینسایز مدل 300-1108
کولیس اینسایز مدل 300-1108
4,800,000 تومان
کولیس اینسایز مدل 150-1108
کولیس اینسایز مدل 150-1108
1,735,000 تومان
کولیس اینسایز کد 200A-1141 گستره 200-0 میلیمتر
کولیس اینسایز کد 200A-1141 گستره 200-0 میلیمتر
3,600,000 تومان
گیج فشار بتا مدل منفی کد 837-1
گیج فشار بتا مدل منفی کد 837-1
529,000 تومان
کولیس مدل Di گستره 0-150 میلی متر
کولیس مدل Di گستره 0-150 میلی متر
289,000 تومان
شابلون گونیومتر مدل santi+
شابلون گونیومتر مدل santi+
169,000 تومان
کولیس دیجیتال اینسایز کد 300-1196 گستره 300-0 میلیمتر
کولیس دیجیتال اینسایز کد 300-1196 گستره 300-0 میلیمتر
7,400,000 تومان
شابلون گونیومتر سامکو مدل YP-GN-25CM
شابلون گونیومتر سامکو مدل YP-GN-25CM
230,000 تومان
شابلون کاربن مدل bn20
شابلون کاربن مدل bn20
244,000 تومان
 کولیس مدل Z2 گستره 0 تا 100 میلی متر
کولیس مدل Z2 گستره 0 تا 100 میلی متر
45,150 تومان
 کولیس تیوان مدل MMA-TW-B6 گستره 150-0 میلی متر
کولیس تیوان مدل MMA-TW-B6 گستره 150-0 میلی متر
512,910 تومان
کولیس تیوان مدل KT0030 گستره 0-300 میلیمتر
کولیس تیوان مدل KT0030 گستره 0-300 میلیمتر
990,000 تومان