خرمای مضافتی بم طلایی ساغر - 680 گرم
137000 تومان
خرما کبکاب ساغر - 900 گرم
86000 تومان
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر - 600 گرم
122000 تومان
خرما کبکاب ساغر - 1200 گرم
128000 تومان
خرما پیارم دمباز - 1000 گرم
495000 تومان
% 2
خرما پیارم دمباز - 500 گرم
224000 تومان 228000 تومان
خرما خاصویی دمباز - 450 گرم
76500 تومان
خرمای چاپد پارسان - 500 گرم
54100 تومان
خرما شکلاتی تلخ با مغز بادام پارسان - 300 گرم
139500 تومان
خرما مضافتی حجازی - 600 گرم
120200 تومان
خرما پیارم مروارید سیاه - 400 گرم
148600 تومان
خرما شکلاتی سفید با مغز بادام پارسان - 300 گرم
119500 تومان
% 2
خرما پیارم دمباز - 450 گرم
144000 تومان 146500 تومان
چیپس خرما حجازی - 350 گرم
64540 تومان
خرما شکلاتی شیری با مغز بادام پارسان - 1 کیلوگرم
414000 تومان
خرما شکلاتی سفید با مغز بادام پارسان - 1 کیلوگرم
348800 تومان
خرما ربی پارسان - 450 گرم
117700 تومان
% 2
خرما پیارم ویژه دمباز - 500 گرم
296000 تومان 302000 تومان
خرما شکلاتی شیری با مغز بادام پارسان - 300 گرم
129500 تومان
خرما خاصویی حجازی - 700 گرم
107500 تومان
خرما زاهدی مروارید سیاه - 700 گرم
124160 تومان
خرما خاصویی حجازی - 500 گرم
87300 تومان
% 30
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی
40600 تومان 58000 تومان
خرمای پیارم لوکس پارسان - 450 گرم
259900 تومان
خرما ربی حجازی - 800 گرم
156930 تومان
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم
282900 تومان
خرمابار کرن بری و تمشک پارسان - 35 گرم
24500 تومان
خرما زاهدی حجازی - 650 گرم
105000 تومان
خرمابار بادام پارسان - 35 گرم
19500 تومان
خرما شکلاتی تلخ با مغز بادام پارسان - 1 کیلوگرم
457800 تومان
خرما پیارم با مغز پسته و بادام دمباز - 220 گرم
186000 تومان
خرمابار موز و سیب پارسان - 35 گرم
17500 تومان
خرما با مغز گردو پارسان - 250 گرم
111510 تومان
خرمابار بادام و پسته پارسان - 35 گرم
29500 تومان
خرما شکلاتی سفید با مغز بادام پارسان - 4 کیلوگرم
1656000 تومان
خرمابار پسته پارسان - 35 گرم بسته 20 عددی
900000 تومان
خرما پیارم حجازی - 500 گرم
221400 تومان
خرما پیارم حجازی - 400 گرم
175910 تومان
خرما مضافتی حجازی - 650 گرم
129700 تومان
خرما زاهدی حجازی - 800 گرم
130300 تومان