% 6
شیره انگور شیررضا - 450 گرم
84000 تومان 89500 تومان
شیره خرما رازقی - 400 گرم
62000 تومان
% 31
شیره خرما شیررضا - 900 گرم
69000 تومان 100000 تومان
شیره خرما شیررضا - 450 گرم
58000 تومان
شیره انگور و خرما و توت و انجير کارمیسن - 420 گرم مجموعه 4 عددی
209000 تومان
% 37
شیره توت شیررضا - 900 گرم
91000 تومان 145000 تومان
% 11
شیره انگور شیررضا - 900 گرم
147500 تومان 165000 تومان
شیره خرما دمباز - 900گرم
71000 تومان
% 2
شیره انگور دمباز - 900 گرم
128500 تومان 131000 تومان
% 2
سه شیره دمباز - 450 گرم
49500 تومان 50500 تومان
شیره خرما دمباز - 450 گرم
38500 تومان
% 10
شیره انگور اردلو - 400 گرم
76500 تومان 85000 تومان
% 2
شیره توت دمباز - 450 گرم
50500 تومان 51500 تومان
% 2
چهارشیره دمباز - 900 گرم
93500 تومان 95000 تومان
% 10
شیره توت خالص اردلو - 400 گرم
54900 تومان 61000 تومان
% 2
سه شیره دمباز - 900 گرم
93500 تومان 95000 تومان
% 10
شیره انگور کلاسیک خالص اردلو - 900 گرم
232200 تومان 258000 تومان
% 10
شیره خرما خالص اردلو - 400 گرم
49500 تومان 55000 تومان
% 10
شیره انگور خالص اردلو - 900 گرم
113400 تومان 126000 تومان
% 1
شیره انگور دمباز - 450 گرم
67500 تومان 68500 تومان
% 10
3 شیره خالص اردلو - 750 گرم
151200 تومان 168000 تومان
% 10
معجون 3 شیره خالص اردلو - 400 گرم
82800 تومان 92000 تومان
% 10
شیره خرما خالص اردلو - 900 گرم
85500 تومان 95000 تومان
چهار شیره رازقی - 850 گرم
165000 تومان
% 2
چهارشیره دمباز - 450 گرم
49500 تومان 50500 تومان
پنج شیره رازقی - 850 گرم
165000 تومان
شیره خرما راوک _500 گرم
43000 تومان
% 10
شیره خرما کلاسیک خالص اردلو - 400 گرم
63900 تومان 71000 تومان
% 10
شیره خرما خالص اردلو - 750 گرم
93600 تومان 104000 تومان
شیره خرما برادران عاصمی - 350 گرم
31000 تومان
شیره خرما زنبور طلایی - 900 گرم بسته 6 عددی
300000 تومان
% 10
شیره انگور خالص اردلو - 750 گرم
209700 تومان 233000 تومان
شیره توت رازقی - 850 گرم
150000 تومان
سه شیره رازقی - 400 گرم
92000 تومان
سه شیره رازقی - 850 گرم
165000 تومان
شیره انگور رازقی - 400 گرم
105000 تومان
شیره خرما زنبور طلایی - 450 گرم
37500 تومان
شیره توت دمباز - 900 گرم
97000 تومان
% 10
شیره انگور کلاسیک اردلو - 400 گرم
135000 تومان 150000 تومان
شیره خرما رازقی - 850 گرم
105000 تومان